Regulamin Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – w rozumieniu Art. 43 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2019.0.1145 – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami);
Regulamin Kampanii (Regulamin) – niniejszy dokument stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Art. 8.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dn. 18 lipca 2002 r., Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204). Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady zawierania z Przedsiębiorcą Umowy na realizację Kampanii;
Usługodawca – SALESHACKERS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-116, przy ulicy Świętokrzyskiej 30 lok. 63, NIP: 5252775861 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 000764614, kapitał zakładowy 5000 PLN w pełni opłacony; adres email do kontaktu z Usługodawcą info@akademia-reklamy.com.pl
Usługobiorca – Przedsiębiorca, który zlecił Usługodawcy przeprowadzenie Kampanii;
Umowa – Umowa zawarta na odległość w rozumieniu Art. 2 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa
z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 827), w której stronami są Usługobiorca i Usługodawca;
Konto Usługobiorcy – jednoznacznie określone zasoby i uprawnienia w ramach Portalu przypisane Usługobiorcy, które obejmuje realizacja Kampanii;
Dane Dostępowe – poufne dane przekazane przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy, pozwalające na nieograniczony dostęp do Konta w imieniu Usługobiorcy, niezbędne do realizacji Kampanii;
Kampania – działania Usługodawcy na Koncie Usługobiorcy w imieniu Usługobiorcy z wykorzystaniem Danych Dostępowych;
Opłaty – wynagrodzenie Usługodawcy płatne z góry za zleconą Kampanię na podstawie aktualnego Cennika Usługodawcy;
Cennik – oferta cenowa Usługodawcy przedstawiona Usługobiorcy przed rozpoczęciem Kampanii;
Operator –System płatności on-line Tpay udostępniający serwis transakcyjny do obsługi płatności dokonywanych przez Usługobiorcę online należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości;
Przedstawiciel Usługodawcy – osoba działająca w imieniu i na rzecz Usługodawcy uprawniona do działania w zakresie wskazanym w odpowiednim pisemnym upoważnieniu wystawionym przez Usługodawcę;
Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. klęska żywiołowa, działanie sił przyrody, wojna, rozruchy, działanie władz, itp.);
Portal – Portal społecznościowy dostępny pod URL www.LinkedIn.com;
Profil/Profile – profil i profile innych użytkowników Portalu spełniające kryteria wskazane przez Usługobiorcę;
Profile Połączone – wg nomenklatury Portalu inni użytkownicy Portalu „połączeni” z Kontem Usługobiorcy;
Wiadomości prywatne – funkcjonalność Portalu pozwalająca na prywatną i poufną korespondencję pomiędzy Kontem Usługobiorcy a Profilami Połączonymi:
System e-mail marketing automation (System) – narzędzie Usługodawcy za pomocą którego realizowana jest wysyłka Scenariuszy e-mail do kontaktów;
Formularz – element Systemu udostępniony Usługobiorcy służący do dodawania Kontaktów do Systemu;
Kontakt – adres e-mail oraz inne dane wprowadzane przez Usługobiorcę do Systemu za pomocą Formularza;
Transfer Kontaktu – czynność realizowana przez Usługobiorcę polegająca na wprowadzeniu Kontaktu do Formularza;
Scenariusz e-mail (Scenariusz) – zdefiniowana seria wiadomości e-mail wysyłana do Kontaktu po Transferze Kontaktu;
Godziny Pracy – dni robocze w godzinach 10-17.

 

POSTANOWIENIA REGULAMINU

1) Na podstawie niniejszego Regulaminu, Usługodawca realizuje Kampanię zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę planem Kampanii lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami z Usługobiorcą. Plany Kampanii dostępne są w witrynie www.oferta.akademia-reklamy.com.pl

2) Warunki zawarcia Umowy:

    a) Umowę o realizację Kampanii uważa się za zawartą, jeżeli Usługobiorca zaakceptuje Regulamin, Politykę Prywatności oraz wniesie Opłatę za Kampanię;

    b) Za datę rozpoczęcia Kampanii uznaje się następny dzień roboczy po wpływie Opłaty za Kampanię na rachunek bankowy Usługodawcy lub po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Opłaty przez Operatora oraz po wypełnieniu Formularza akceptującego Regulamin w witrynie www.oferta.akademia-reklamy.com.pl

    c) Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta);

    d) Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w art. 492 – 494 Ustawy Kodeks Cywilny;

    e) Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym terminie. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot Opłaty za zrealizowane lub trwające Kampanie.

3) Niedostarczenie przez Usługobiorcę Usługodawcy Danych Dostępowych lub innych informacji niezbędnych do realizacji Kampanii nie wpływa na datę rozpoczęcia ani zakończenia Kampanii, a Opłaty pozostają należne.

4) Usługobiorca w każdej chwili może zlecić Usługodawcy zmiany w ustalonych działaniach na Koncie Usługobiorcy podczas realizowanej Kampanii, a Usługodawca te zmiany wdroży w zakresie przewidzianym Kampanią z datą realizacji na następny dzień roboczy.

5) Usługobiorca w każdej chwili może zlecić Usługodawcy wstrzymanie zaplanowanych działań na Koncie Usługobiorcy podczas realizowanej Kampanii, a Usługodawca niezwłocznie wstrzyma się od działań, co nie wpływa na dotychczasową realizację Kampanii, datę rozpoczęcia ani zakończenia Kampanii oraz na należne Opłaty.

6) Usługodawca dochowa należytej staranności, aby Dane Dostępowe Usługobiorcy były chronione przed dostępem osób trzecich nie związanych z realizacją Kampanii.

7) Po zakończeniu Kampanii / Kampaniach Usługobiorca zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany Danych Dostępowych, w szczególności hasła.

8) Usługodawca realizuje Kampanię na zlecenie i w imieniu Usługobiorcy. Usługodawca przesyła wyłącznie treści dostarczone przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ingeruje w treści dostarczone przez Usługobiorcę.

9) Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany o zakazie dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca ma prawo odmówić przesyłania treści niezgodnych z prawem.

10) Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne, finansowe, wizerunkowe, ani inne powstałe podczas realizacji Kampanii i w jej skutek w jakimkolwiek czasie. Usługodawca zobowiązany jest realizować na Koncie wyłącznie działania uzgodnione z Usługobiorcą.

11) Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kampanii wyłącznie z winy Usługodawcy i w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kampanii, jeżeli jest to spowodowane:

   a) Siłą Wyższą

   b) ograniczeniami nakładanymi przez Portal

   c) przyczynami leżącymi po stronie Usługobiorcy

   d) wszelkimi przerwami w realizacji Kampanii zleconymi przez Usługobiorcę.

12) Usługodawca podczas realizacji Kampanii może wykorzystywać systemy informatyczne niezbędne do optymalizacji i zwiększenia efektywności Kampanii.

13) Aktualny Regulamin Usługodawca udostępnia w witrynie: www.akademia-reklamy.com.pl

14) Akceptacja Regulaminu odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza na stronie wskazanej przez Usługodawcę.

15) Usługodawca zobowiązuje się do realizacji Kampanii na zasadach określonych w Regulaminie, a Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

16) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdej chwili. Zmiana Treści Regulaminu nie dotyczy już rozpoczętej Kampanii. W przypadku wznowienia Kampanii wymagana jest akceptacja nowej treści Regulaminu przez Usługodawcę.

17) Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego oraz zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy akceptacji Regulaminu.

18) Skutki złożenia przez Usługobiorcę nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obciążają Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązuje się do bieżącego informowania Usługodawcę o zmianach swojego adresu oraz danych kontaktowych. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody Usługobiorcy spowodowane brakiem możliwości skontaktowania się z Usługobiorcą lub wyznaczoną przez niego osobą jest wyłączona.

19) Usługobiorca przekazuje Usługodawcy Dane Dostępowe i oświadcza, że zlecenie realizacji Kampanii nie narusza żadnych praw osób trzecich. W razie wprowadzenia w błąd Usługodawcy przez Usługobiorcę, Usługodawca będzie uprawniony do zakończenia Kampanii w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu wniesionych przez Usługobiorcę Opłat.

20) Usługobiorca zobowiązany jest do:

   a) przekazania danych dostępowych do Konta Usługobiorcy, które obejmuje Kampania,

   b) nie podejmowania działań nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich,

   c) nie podejmowania wszelkich innych działań mających negatywne konsekwencje dla Usługodawcy.

21) Usługodawca zobowiązany jest do dochowania poufności w zakresie wrażliwych informacji dotyczących Usługobiorcy o ile Usługobiorca zastrzegł te informacje jako poufne.

22) Usługobiorca zobowiązuje się do realizacji zaleceń przekazywanych mu przez Usługodawcę dotyczących wzajemnej współpracy, w szczególności zaleceń wpływających na realizację Kampanii.

23) Usługobiorca wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Usługodawcy wynikających z Regulaminu na osoby trzecie, w celu zachowania ciągłości realizacji Kampanii.

24) Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Portalu przed zleceniem Kampanii.

25) Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

26) Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Kampanii. Usługodawca jest zobowiązany do określenia zakresu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Kampanii.

27) Usługodawca oświadcza, że jest administratorem przetwarzanych danych osobowych Usługobiorcy i przetwarza je zgodnie z dokumentem „Polityka prywatności” Usługodawcy dostępną w witrynie www.akademia-reklamy.com.pl;

28) Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z dokumentem „Polityka prywatności” i akceptuje jego zapisy.

29) Usługobiorca wyraża zgodę na posługiwanie się przez Usługodawcę nazwą i logo Usługobiorcy w materiałach marketingowych i promocyjnych Usługodawcy.

30) Wymagania techniczne, po stronie Usługobiorcy, niezbędne do prawidłowej realizacji Kampanii: 

   a) połączenie z siecią internet, 

   b) przeglądarka internetowa.

31) Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

32) W przypadku wadliwej realizacji Kampanii, Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres info@akademia-reklamy.com.pl lub pocztą na adres Usługodawcy wskazany we wstępie niniejszego Regulaminu.

33) Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy, opis przedmiotu reklamacji oraz żądanie Usługobiorcy w związku z wadliwą realizacją Kampanii.

34) Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 30 dni od jego otrzymania. Jeżeli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy, reklamację uważa się za uzasadnioną.

35) W przypadku nieuznania reklamacji przez Usługodawcę, Usługobiorcy przysługuje dalsza droga postępowania pozasądowego lub sądowego według uznania Usługobiorcy.

36) Usługodawca oferuje następujące formy płatności:

   a) przelew tradycyjny na konto Usługodawcy, na wskazany numer konta;

   b) płatność online przelewem

37) Płatności online są realizowane za pośrednictwem Operatora. Usługodawca przekazuje Operatorowi dane dotyczące płatności niezbędne do jej wykonania.

38) Operator jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorcę w trakcie wykonywania płatności online. Dane te, w szczególności numery kart płatniczych, nie są przekazywane Usługodawcy.

39) Reklamacje związane z płatnościami online rozpatruje Operator. Reklamacje dotyczące płatności Usługobiorca może zgłosić bezpośrednio do Operatora lub za pośrednictwem Usługodawcy.

40) Opłata za Kampanię jest podawana w polskich złotych, w cenie netto oraz w kwocie zawierającej podatek VAT (cena brutto) i jest Opłatą końcową za pojedynczą Kampanię.

41) Usługobiorca przesyłając formularz zamówienia wraz z akceptacją postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności, wyraża zgodę na zawarcie Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

42) Usługobiorca zobowiązuje się wnieść Opłatę za Kampanię lub jej wielokrotność w terminie 7 dni od przesłania formularza zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu wniesienia Opłaty Umowę uważa się za niezawartą.

43) Umowa jest zawarta na czas trwania Kampanii określony w pkt. 3 Regulaminu, a w przypadku zamówienia przez Usługobiorcę wielokrotności Kampanii, do czasu zakończenia ostaniej Kampanii.

44) Usługodawca wykonując obowiązek z Art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. Dz.U. 2002 Nr 144 poz 1204 z późniejszymi zmianami) informuje usługodawcę o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, między innymi: złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wyłudzanie poufnych danych. Aktualne informacje na temat zagrożeń w komunikacji elektronicznej można znaleźć na stronie UKE (www.uke.gov.pl).

45) Usługodawca nie wprowadza do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy oprogramowania ani danych niebędących składnikiem treści usługi, za wyjątkiem plików cookies, opisanych w Polityce Prywatności.

46) Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

KONTAKT

Dane rejestracyjne:
Skontaktuj się:
Adres biura:

SALESHACKERS Sp. z o.o

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

00-116 Warszawa
KRS: 0000764614

NIP: 5252775861

REGON: 3821983220

al. Jerozolimskie 100

00-807 Warszawa

Equator IV, 10 piętro